favicon

Statut Fundacji

images
images
image
image

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą „Pełnosprawni w sporcie”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Dawida Macieja Zielińskiego i Paulinę Magdalenę Królak, zwanych dalej „Fundatorami”, na mocy aktu notarialnego z dnia 05.02.2024 roku podpisanego w Inowrocławiu.

§2
Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.

§3
Fundacja działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 ze zm.) i niniejszego statutu.
Fundacja ma osobowość prawną.

§4
Do wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, w Polsce i za granicą.

§6
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Inowrocławiu.

Rozdział II: Cele i środki działania

§7
Fundacja ma na celu:

 • Promocję sportu wśród osób niepełnosprawnych.
 • Organizację wydarzeń sportowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wsparcie sportowców niepełnosprawnych.
 • Dostępność infrastruktury sportowej.
 • Edukację i szkolenia.
 • Promocję zdrowia i rehabilitację poprzez sport.
 • Współpracę międzynarodową.
 • Integrację społeczną osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój talentów sportowych wśród osób niepełnosprawnych.
 • Adwokatura i lobbing na rzecz sportu osób niepełnosprawnych.
 • Tworzenie materiałów multimedialnych promujących sport osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój i zarządzanie stroną internetową www.parasportowcy.pl.

§8
W celu realizacji swoich celów Fundacja może:

 • Organizować kampanie społeczne, publikować artykuły, raporty i analizy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych, aby zwiększać świadomość społeczną i promować aktywny tryb życia wśród osób niepełnosprawnych.
 • Tworzyć i dystrybuować materiały dydaktyczne, organizować szkolenia, warsztaty i kursy dla osób niepełnosprawnych, trenerów, nauczycieli, wolontariuszy i innych zainteresowanych grup, mające na celu podniesienie kwalifikacji i świadomości w zakresie sportu adaptowanego.
 • Wydawać książki, przewodniki, broszury, periodyki oraz inne publikacje związane z tematyką sportu osób niepełnosprawnych, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • Tworzyć platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami, sportowcami, organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i szeroką publicznością.
 • Nawiązywać i utrzymywać relacje z organami rządowymi i samorządowymi w celu wspierania polityk i programów na rzecz sportu osób niepełnosprawnych.
 • Budować sieci współpracy z podmiotami działającymi w podobnych obszarach, w celu wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i realizacji wspólnych projektów.
 • Ubiegać się o dotacje, subwencje, środki z programów unijnych, fundusze sponsorów, darowizny od osób prywatnych i firm, a także organizować zbiórki publiczne i kampanie crowdfundingowe.
 • Gromadzić i analizować dane dotyczące sportu osób niepełnosprawnych, potrzeb tej społeczności, dostępności infrastruktury sportowej itp., w celu lepszego adresowania działań Fundacji.
 • Rozwijać i wdrażać długoterminowe programy mające na celu systematyczne wsparcie sportowców niepełnosprawnych, w tym programy talentów, programy szkoleniowe i programy rehabilitacyjne poprzez sport.
 • Angażować wolontariuszy do pomocy w realizacji celów Fundacji, oferując szkolenia, wsparcie i możliwości rozwoju w ramach wolontariatu.
 • Aktywnie wykorzystywać platformy mediów społecznościowych, aplikacje mobilne i inne narzędzia cyfrowe do promocji działań Fundacji, angażowania społeczności i prowadzenia
 • Prowadzić stronę www.parasportowcy.pl: zarządzać i rozwijać stronę internetową, która służy jako główne źródło informacji o działalności fundacji, sportach osób niepełnosprawnych, aktualnych wydarzeniach, sukcesach sportowców oraz jako platforma edukacyjna i integracyjna. Strona będzie regularnie aktualizowana o nowe treści, w tym artykuły, wywiady, reportaże, relacje z wydarzeń, poradniki, a także materiały wideo i audiowizualne, mające na celu promocję sportu osób niepełnosprawnych, edukację społeczeństwa oraz zapewnienie dostępu do wiedzy i inspiracji dla osób zainteresowanych tą tematyką.
 • Fundacja może organizować lub współorganizować imprezy masowe, takie jak koncerty, festiwale, wydarzenia kulturowe i artystyczne, które mogą służyć promocji sportu osób niepełnosprawnych, zwiększaniu świadomości na temat ich potrzeb oraz zbieraniu funduszy na działalność fundacji.
 • Fundacja może tworzyć programy stypendialne i grantowe dla sportowców niepełnosprawnych, trenerów i organizacji działających na rzecz sportu osób niepełnosprawnych, a także przyznawać nagrody za osiągnięcia sportowe i wkład w rozwój sportu osób niepełnosprawnych.
 • Fundacja może brać udział lub wspierać różnego rodzaju projekty i inicjatywy, które są zgodne z jej celami, np. projekty badawcze, innowacyjne programy sportowe, czy kampanie społeczne promujące aktywność fizyczną wśród osób niepełnosprawnych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami tradycyjnymi i nowymi (np. portale internetowe, blogi, media społecznościowe), aby promować działalność fundacji, jej cele, a także sukcesy i wyzwania związane ze sportem osób niepełnosprawnych.
 • Fundacja może wspierać inne organizacje, inicjatywy społeczne i projekty, które działają na rzecz sportu osób niepełnosprawnych i które przyczyniają się do realizacji celów fundacji.
 • Fundacja może współpracować z uczelniami wyższymi, szkołami, instytucjami kultury oraz przedstawicielami środowisk dziennikarskich w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i promowania sportu osób niepełnosprawnych w szerszym kontekście społecznym i kulturalnym.

Rozdział III: Beneficjenci

§9
Beneficjentami Fundacji są osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnie uprawiających sport lub zainteresowanych podjęciem aktywności fizycznej.

Do grupy beneficjentów zaliczają się również:

 • Trenerzy, instruktorzy i nauczyciele wychowania fizycznego specjalizujący się w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Organizacje, kluby sportowe i inne podmioty działające na rzecz sportu osób niepełnosprawnych.
 • Rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych, których aktywność fizyczna i udział w sporcie wymaga wsparcia i zaangażowania bliskich.
 • Instytucje edukacyjne, ośrodki rehabilitacyjne i inne placówki wspierające rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny osób niepełnosprawnych.
 • Fundacja może również wspierać inne grupy beneficjentów, które nie zostały wymienione w punktach powyżej, ale których wsparcie przyczynia się do realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności poprzez promocję integracji społecznej, edukację na temat niepełnosprawności i aktywności fizycznej.

Rozdział IV: Majątek i fundusze

§10
Majątek Fundacji stanowią środki wniesione przez Fundatorów oraz inne nabywane przez Fundację środki takie jak:

 • Darowizny — środki finansowe, nieruchomości, ruchomości lub inne wartości otrzymane od osób fizycznych, prawnych, innych organizacji lub instytucji jako darowizny.
 • Dotacje i subwencje — środki pochodzące z organów administracji publicznej, organizacji międzynarodowych, fundacji, stowarzyszeń czy innych podmiotów wspierających działalność fundacji.
 • Dziedziczenie — majątek otrzymany w wyniku dziedziczenia po zmarłych darczyńcach, o ile takie postanowienie zostało zawarte w testamencie.
 • Zapisy i spadki — majątek nabywany przez fundację na mocy postanowień testamentowych.
 • Dochody z działalności gospodarczej — środki finansowe uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację, o ile jest ona związana z realizacją celów statutowych i nie narusza przepisów prawa.
 • Dochody z majątku — dochody uzyskiwane z zarządzania majątkiem fundacji, na przykład z wynajmu nieruchomości, odsetek z lokat bankowych, dywidend i innych form inwestycji.
 • Zbiórki publiczne i kampanie crowdfundingowe — środki finansowe pozyskane z publicznych zbiórek i kampanii crowdfundingowych zorganizowanych w celu wsparcia określonych projektów lub ogólnej działalności fundacji.
 • Sponsorzy i partnerzy — wsparcie finansowe lub rzeczowe od sponsorów i partnerów biznesowych, którzy chcą wspierać cele fundacji.
 • Wpływy z imprez i wydarzeń charytatywnych — środki uzyskane z organizacji imprez, koncertów, wystaw, turniejów sportowych i innych wydarzeń, których celem jest zbiórka funduszy na rzecz fundacji.
 • Grants and awards — finansowanie otrzymane w ramach grantów lub nagród przyznawanych przez różne instytucje za projekty, lub działania zgodne z misją fundacji.

Rozdział V: Dochody Fundacji

§11
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działania pochodzą z:

 • Fundacja może otrzymywać darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, które chcą wspierać działalność Fundacji.
 • Fundacja może ubiegać się o dotacje i subwencje od organów administracji publicznej, organizacji międzynarodowych, fundacji oraz innych instytucji wspierających działalność charytatywną i społeczną.
 • Środków przekazanych Fundacji w ramach odpisów podatkowych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Fundacja może organizować zbiórki publiczne oraz kampanie crowdfundingowe, aby zebrać środki na konkretne projekty lub ogólną działalność Fundacji.
 • Fundacja może nawiązywać współpracę z firmami i innymi organizacjami, które chcą wspierać jej działalność poprzez sponsoring lub partnerstwo.
 • Fundacja może lokować swoje wolne środki na rachunkach oszczędnościowych, w obligacjach czy innych bezpiecznych instrumentach finansowych, aby generować dochody pasywne, które będą wspierać jej działalność.

§12
Środki uzyskane przez Fundację są wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działania Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami odpowiedzialności finansowej. Zarządzanie finansami Fundacji jest transparentne i podlega regularnej kontroli, aby zapewnić efektywne wykorzystanie pozyskanych środków.

Rozdział VI: Działalność gospodarcza

§13
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VII: Władze Fundacji

§14
Zarząd Fundacji jest głównym organem zarządzającym, odpowiedzialnym za prowadzenie wszystkich spraw Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.

§15
W skład zarządu wchodzi:

 • Prezes, pełniący także obowiązki Prezesa Zarządu,
 • Wiceprezes,
 • inni Członkowie Zarządu Fundacji, jeżeli liczba członków Zarządu przekracza dwie osoby.

§16
Zarząd składa się z od 2 do 6 członków.

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatorów.

§17
Kadencja Zarządu Fundacji trwa 2 lata od powołania.

§18
Na następne kadencje członków Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.

§19
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Uchwały Zarządu są ważne, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków i zostają podjęte większością głosów obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub w przypadku jego nieobecności — Wiceprezesa.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

Spotkania Zarządu Fundacji mogą odbywać się także za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji, pod warunkiem zachowania odpowiedniego protokołu ustaleń.

§20
Do zadań Zarządu należy w szczególności: opracowywanie planów działania i budżetów, zarządzanie majątkiem Fundacji, podejmowanie decyzji o działalności Fundacji, zatrudnianie pracowników i współpraca z wolontariuszami.

§21
Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub odwołania.

 • Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiających udział w pracach Zarządu.
 • Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§22
Zarząd Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§23
Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji.

§24
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§25
Zarząd odpowiada za:

 • Zarząd odpowiada za codzienne funkcjonowanie Fundacji, w tym realizację jej celów statutowych, zarządzanie bieżącymi projektami i programami.
 • Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz wobec organów prawnych, w tym podpisywanie umów i podejmowanie wszelkich działań prawnych w imieniu Fundacji.
 • Zarząd decyduje o sposobie zarządzania majątkiem Fundacji, w tym jego nabywaniu, zbywaniu oraz wykorzystaniu zgodnie z celami statutowymi.
 • Zarząd odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących finansów Fundacji, w tym przygotowywanie i realizację budżetu, zarządzanie środkami finansowymi, zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
 • Zarząd opracowuje i zatwierdza strategiczne plany działania Fundacji oraz programy realizacji poszczególnych celów.
 • Zarząd zatrudnia pracowników Fundacji i zarządza zespołem, w tym definiowanie zadań, kompetencji oraz ocena wydajności pracy.
 • Zarząd inicjuje i utrzymuje relacje z partnerami, darczyńcami, instytucjami wspierającymi oraz innymi podmiotami, których współpraca może przyczynić się do realizacji celów Fundacji.
 • Zarząd jest odpowiedzialny za monitorowanie postępów w realizacji celów Fundacji, sporządzanie raportów działalności oraz przedstawianie ich organom Fundacji i darczyńcom.
 • Zarząd gwarantuje, że działalność Fundacji jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi regulaminami oraz zasadami etyki.
 • Zarząd ma kompetencje do decydowania o wszelkich zmianach w strukturze organizacyjnej Fundacji, w tym tworzeniu lub likwidacji oddziałów, biur czy innych jednostek organizacyjnych.
 • W przypadku, gdy Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, Zarząd decyduje o jej zakresie, formach i metodach, zawsze zgodnie z celami statutowymi Fundacji. W przypadku, gdy Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, Zarząd decyduje o jej utworzeniu zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
 • Zarząd rozpatruje odwołania i skargi dotyczące działalności Fundacji, podejmując stosowne działania w celu ich rozwiązania.

Rozdział VIII: Sposób oświadczenia woli w imieniu Fundacji

§26
Jeżeli skład Zarządu Fundacji wynosi dwie osoby, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Jeżeli skład Zarządu Fundacji wynosi od trzech do sześciu osób, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§27
Zarząd może udzielać innym osobom, szczególnie kierownikom jej placówek terenowych, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju.

Rozdział IX Prezes i Wiceprezes Fundacji

§28
Prezesa i Wiceprezesa Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji nominują i odwołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą pełnić funkcję Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.

§29
Kadencja Prezesa i Wiceprezesa Fundacji rozpoczyna się z chwilą jego nominacji przez Fundatora i trwa do wygaśnięcia kadencji Zarządu.

§30
Prezes Fundacji może delegować część lub całość swoich uprawnień na Wiceprezesa Fundacji na czas określony w drodze notarialnego oświadczenia woli.

Rozdział X: Fundator

§31
Fundatorzy mogą pełnić jedną z następująych funkcji: Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji, lub członka Zarządu Fundacji. Fundatorzy mogą mianować siebie na jedno z tych stanowisk.

§32
W przypadku śmierci Fundatorów, działalność Fundacji będzie kontynuowana.

Rozdział XI: Komisja Rewizyjna

§33
W celu zapewnienia nadzoru nad działalnością Fundacji, utworzona zostaje Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Fundatorów na okres 2 lat.

§34
Komisja Rewizyjna monitoruje i ocenia kompleksowo działalność Fundacji pod kątem finansowym, prawnym i merytorycznym.
Do głównych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku audytu wewnętrznego działalności Fundacji.
 • Weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji.
 • Kontrola przestrzegania statutu Fundacji oraz innych wewnętrznych regulaminów i procedur.
 • Analiza zarządzania ryzykiem oraz systemów kontroli wewnętrznej.

§35
Komisja Rewizyjna ma prawo dostępu do wszystkich dokumentów Fundacji, informacji o jej działalności oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.

Komisja może zwoływać Nadzwyczajne Zgromadzenia Zarządu w sytuacjach wymagających podjęcia pilnych decyzji.

§36
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest szczególnie umocowany do podpisywania umów z członkami Zarządu Fundacji.

Wszystkie umowy zawierane przez Przewodniczącego w imieniu Komisji Rewizyjnej wymagają uprzedniej konsultacji i akceptacji przez pozostałych członków Komisji.

Przewodniczący reprezentuje Komisję w kontaktach zewnętrznych, w szczególności w relacjach z Zarządem Fundacji.

§37
Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przedstawia Zarządowi i fundatorom sprawozdanie z przeprowadzonych audytów, zawierające ocenę stanu finansowego, prawidłowości działań oraz zalecenia.

Wszystkie dokumenty i umowy podpisane przez Przewodniczącego Komisji są przechowywane w archiwum Fundacji i dostępne do wglądu dla członków Zarządu.

Rozdział XII: Zmiany statutu

§38
Zmiany w statucie Fundacji mogą być inicjowane przez Zarząd Fundacji lub grupę co najmniej trzech członków Zarządu.

§39
Wszelkie proponowane zmiany statutu muszą być przedmiotem szczegółowej analizy i dyskusji na posiedzeniu Zarządu. Zmiany wymagają przyjęcia uchwały Zarządu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% wszystkich członków Zarządu.

§40
Przed podjęciem uchwały o zmianie statutu, Zarząd może przeprowadzić konsultacje z beneficjentami, darczyńcami, partnerami i innymi zainteresowanymi stronami w celu uzyskania opinii i uwag dotyczących proponowanych zmian.

§41
W przypadkach, gdy zmiany dotyczą celów fundacji, struktury zarządzania lub innych kluczowych aspektów działalności, wymagana może być zgoda fundatorów.

§42
O przyjętych zmianach w statucie Zarząd informuje odpowiedni organ rejestracyjny w celu wprowadzenia zmian do rejestru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§43
Zaktualizowany statut, uwzględniający przyjęte zmiany, jest publikowany w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, na przykład na oficjalnej stronie internetowej Fundacji.

Rozdział XIII: Rozwiązanie Fundacji

§44
Fundacja może zostać rozwiązana z następujących powodów:

 • Realizacji jej celów statutowych, wskutek czego dalsze funkcjonowanie staje się zbędne.
 • Niezdolności do realizacji celów statutowych z powodu wyczerpania środków finansowych lub innych zasobów.
 • Decyzji organu właściwego, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym statucie.
 • Innych przyczyn określonych przez prawo.

§45
W sytuacji wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności, Zarząd Fundacji jest zobowiązany do zwołania posiedzenia w celu omówienia sytuacji i podjęcia uchwały w sprawie ewentualnego rozwiązania Fundacji.

Decyzja o rozwiązaniu Fundacji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 75% członków Zarządu.

Decyzja o rozwiązaniu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez, jeśli taka potrzeba wynika z postanowień statutowych.

§46
Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu Fundacji, Zarząd przystępuje do likwidacji jej majątku.

Likwidatorzy, wyznaczeni przez Zarząd lub organ określony w statucie, przeprowadzają likwidację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Środki finansowe pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli przeznaczone są na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji, o ile możliwe, lub przekazane na rzecz innej organizacji pożytku publicznego wskazanej przez Zarząd.

§47
O decyzji o rozwiązaniu, oraz o zakończeniu likwidacji Fundacji Zarząd informuje właściwy organ rejestracyjny oraz publikuje stosowne ogłoszenia w sposób przewidziany przez prawo.
Zarząd ma również obowiązek poinformować o rozwiązaniu Fundacji beneficjentów, darczyńców, pracowników i inne zainteresowane strony.

§48
Dokumentacja związana z rozwiązaniem i likwidacją Fundacji, w tym ostateczne sprawozdania finansowe, jest przechowywana przez okres określony przez prawo, w miejscu wskazanym przez likwidatorów.

Rozdział XIV: Zapisy końcowe

§49
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, z 1991 r., poz. 203).